Katalóg môže byť:

 • systematický súpis predmetov, kníh, obrazov, hviezd a pod. zostavený podľa určitého hľadiska, obsahujúci aj určité základné údaje o katalogizovaných objektoch, pozri napr. knižničný katalóg, hviezdny katalóg, filatelistický katalóg, internetový katalóg
 • v archívnictve aj: pomôcka poskytujúca na bádateľské účely podrobné informácie o obsahu archiválií určitého archívneho fondu či jeho časti, pozri katalóg (archivníctvo)
 • miestnosť s katalógmi
 • v ekonomike: obrázkový cenník, pozri katalóg (cenník)
 • v biológii: súpis všetkých známych alebo podľa určitých kritérií vybraných taxónov so základnými údajmi, pozri katalóg (taxonómia)
 • v informatike:
  • adresár súborov dostupných počítaču priamo alebo po zásahu operátora
  • časť softvéru hľadajúca názov súboru v adresári a zväzok, v ktorom sa súbor nachádza
  • súbor pomerne stálych indikačných dát opisujúci existenciu a vlastnosti objektov, javov a procesov danej triedy ako celku
 • v knižničnej vede: sekundárny dokument, ktorý obsahuje bibliografické, vecné, lokačné a exemplárové údaje o dokumentoch. Prvé knižničné katalógy začali vychádzať po vynájdení kníhtlače v mestách ako Augsburg a Frankfurt nad Mohanom. Nazývali sa Messekatalogen.